Disclaimer
It’s Fair Clothing besteedt veel aandacht aan deze webshop en de informatie die erop geplaatst wordt. Toch kan het zijn dat informatie niet klopt of onvolledig is. Als je vragen hebt of onjuistheden tegenkomt neem dan contact met ons op via info@its-fair.com

Copyright
De informatie op deze site, zowel tekst als beeldmateriaal, valt onder copyright © van It’s Fair Clothing. Het is niet toegestaan om de informatie zonder toestemming te kopiëren, verspreiden of te gebruiken.

Privacy
It’s Fair Clothing vindt privacy belangrijk. Wij gebruiken de persoonsgegevens die je op deze website invult, alleen voor het doel waartoe je die gegevens hebt achtergelaten.  We zullen deze gegevens nooit zonder toestemming ergens anders voor gebruiken of laten gebruiken door anderen.

Cookies & Google Analytics
We maken gebruik van cookies en Google Analytics om het gebruik van de webshop te monitoren en verbeteringen door te voeren. In de instellingen van je browser kun je regelen dat je computer cookies weigert. Als je dat doet, kan het zijn dat de webshop niet meer optimaal werkt.

Privacy verklaring

It’s Fair Clothing, gevestigd aan de Douwelerwetering 8, 7417TV te Deventer, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Toutenburg 215
7423XB Deventer
06 11 72 32 77

Persoonsgegevens die wij verwerken:
It’s Fair Clothing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@its-fair.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
It’s Fair Clothing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • It’s Fair Clothing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
It’s Fair Clothing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Indien er een relatie ontstaat, door bijvoorbeeld de afname van en product zullen de gegevens voor
de duur van de relatie plus maximaal zeven jaar na beëindiging van de relatie bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
It’s Fair Clothing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens. It’s Fair Clothing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derden partijen en doel van de gegevensdeling:
Deling met in opdracht werkende adviseurs en uitvoerende partijen met als doel; mailingen te
verzorgen, de website(s) te verbeteren (o.a. ter controle en verbetering van formulieren op de
website). Tevens zullen deze verwerkende partij(en) toegang hebben tot de Google Analytics data
van onze website, dit ter verbetering van de gebruikerservaring en conversieregistratie binnen de
website.

Cookies
It’s Fair Clothing gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door It’s Fair Clothing en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@its-fair.com.

It’s Fair Clothing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
It’s Fair Clothing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@its-fair.com.

It’s Fair Clothing heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit
  kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.